Sò Điệp Nửa Mảnh
Fresh Scallops
Thông tin sản phẩm