Tàu Hủ Ky Chiên
Fried Tofu Skin
Thông tin sản phẩm